Լիզինգառուի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ Իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր
Կանխավճար

Կանխավճարի/լիզինգի առարկայի արժեքի** հարաբերակցությունը` 20/100%

Լիզինգի փաստացի տոկոսադրույք Մինչև 14%, որը մինչև 2020 թվականի դեկտեմբերի 31-ը տրամադրվող լիզինգների համար ամբողջությամբ սուբսիդավորվում է, որպեսզի լիզինգառուի կողմից վճարվող լիզինգի տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 0 տոկոս, եթե լիզինգառուն համապատասխանում է ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 26-ի N 356-Լ որոշմամբ հաստատված ,Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման երկրորդ միջոցառմանե պայմաններին: Ծրագրի շրջանակներում տրվող այլ` վերոնշյալ միջոցառման պայմաններին չհամապատասխանող լիզինգների դեպքում լիզինգը տրամադրվում է առավելագույնը 11 տոկոս տարեկան տոկոսադրույքով, որից 7%-ը սուբսիդավորվում է:
Արժույթ ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման ժամկետ*** 1-ից մինչև 8 տարի
Ֆինանսավորման նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափ Լիզինգի գումարի նվազագույն շեմը` 5 մլն ՀՀ դրամ: Ծրագրի շրջանակում նույն լիզինգառուի կողմից ձեռք բերվող լիզինգի առարկաների արժեքների հանրագումարը չպետք է գերազանցի 450 մլն դրամը։*****
Լիզինգի տրամադրման վճար Լիզինգի գումարի 0,5-1%, առավելագույնը` 500,000 ՀՀ դրամ
Տույժ`լիզինգի մայր գումարի և/կամ տոկոսադրույքի մարման պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար**** Տույժ`ժամկետանց լիզինգի և/կամ ժամկետանց տոկոսագումարի 0.13% չափով կետանցի /պարտավորությունների կատարման համար սահմանված ժամկետների խախտման/ յուրաքանչյուր օրվա համար: Տույժերը և (կամ) տուգանքները սուբսիդավորման ենթակա չեն:
Լիզինգի մարման արտոնյալ ժամկետ Լիզինգի հիմնական գումարի մարման համար սահմանված արտոնյալ ժամկետը լիզինգը տրամադրելու պահից հաշվարկվում է առավելագույնը 3 ամիս, իսկ լիզինգի չսուբսիդավորվող տոկոսների վճարման պարտականությունը լիզինգառուի մոտ առաջանում է լիզինգի տրամադրման պահից սկսած։ Բացի այդ, լիզինգառուի դիմումով Բանկի կողմից կարող են սահմանվել լիզինգի հիմնական գումարի վճարման համար դադարի շրջաններ տարեկան մինչև 6 ամիս ժամկետով.
Լիզինգի առարկայի ապահովագրություն Յուրաքանչյուր տարի լիզինգի առարկան պարտադիր ապահովագրվում է Բանկի կողմից վնասվածքի և կորստյան ռիսկերից։