Լիզինգի առարկայի սահմանում

Լիզինգի առարկա են համարվում`

  • Արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանները
  • Արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերը
Լիզինգառուի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ Իրավաբանական անձ կամ Անհատ Ձեռնարկատեր
Կանխավճար
  • 0-5%, եթե Հաճախորդը նպատակաուղղված է ստացված դրամաշնորհն ամբողջությամբ ուղղել լիզինգի մայր գումարի մարմանը
  • 10% եթե Հաճախորդը նպատակ չունի ստացված դրամաշնորհն ամբողջությամբ ուղղել լիզինգի մայր գումարի մարմանը
ֆինանսավորման Նվազագույն և Առավելագույն սահմանաչափ 1-30 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Լիզինգի տոկոսադրույք**

ՀՀ դրամ` 13% (Փաստացի տոկոսադրույքը` 14.2% - 15.9%)

ԱՄՆ դոլար` 9% (Փաստացի տոկոսադրույքը` 9.4% - 10.8%)

ԵՎՐՈ` 7% (Փաստացի տոկոսադրույքը` 7.6% - 8.6%)

Լիզինգառուին տրամադրվող դրամաշնորհ*** 20% լիզինգի մայր գումարից
Լիզինգի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը Լիզինգի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ
Մարման եղանակ Անուիտետային (վարկի գումարի և տոկոսագումարի հանրագումարը վճարվում է հավասարաչափ ամսական պարբերականությամբ)
Լիզինգի տրամադրման վճար Լիզինգի մայր գումարից` միանվագ 1%
Ֆինանսավորման ժամկետ 3-7 տարի
Ժամանակացույցով սահմանված ժամկետից շուտ մայր գումարից վճարում*** Ամբողջական կամ մասնակի վաղաժամկետ մարված Մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է միանվագ 5%, եթե վաղաժամկետ մարումը կատարվում է Լիզինգի տրամադրումից հետո առաջին 3 տարվա ընթացքում:
Տույժ` Լիզինգի մայր գումարի և/կամ Տոկոսադրույքի մարման պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար**** Տույժ`ժամկետանց Լիզինգի և/կամ ժամկետանց Տոկոսագումարի 0.13% չափով կետանցի /պարտավորությունների կատարման համար սահմանված ժամկետների խախտման/ յուրաքանչյուր օրվա համար:
Վճարունակության գնահատում***** Ըստ հաստատված սքորքարտի
Ապահովություն
  • Լիզինգառուի տնօրենի և/կամ հիմնադրի և/կամ այլ անձի/ երաշխավորություն
  • Գույք/իրավունքի գրավ ըստ պահանջի,
Ապահովագրություն

Գույքի պահովագրությունը իրականացվում է Բանկի կողմից, որի գծով ծախսերը ներառված են լիզինգի տոկոսադրույքի մեջ:

Ապահովագրությունը իրականացվելու է էլէկտրակայանի/ ջրատաքացման համակարգերի տեղադրումից հետո` 10 օրյա ժամկետում:

Լիզինգի ձևակերպման վայր Բանկ