Լիզինգի առարկայի սահմանում

Լիզինգի առարկա են համարվում`

  • Արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանները
  • Արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերը
Լիզինգի առարկայի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ Արևային Էլեկտրակայանի հզորությունը չի կարող գերազանցել 500 ԿՎտ հզորությունը
Լիզինգառուի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ Իրավաբանական անձ կամ Անհատ Ձեռնարկատեր
Կանխավճար
  • 0-5%, եթե Հաճախորդը նպատակաուղղված է ստացված դրամաշնորհն ամբողջությամբ ուղղել լիզինգի մայր գումարի մարմանը
  • 10% եթե Հաճախորդը նպատակ չունի ստացված դրամաշնորհն ամբողջությամբ ուղղել լիզինգի մայր գումարի մարմանը
ֆինանսավորման Նվազագույն և Առավելագույն սահմանաչափ

Նվազագույնը` 1 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Առավելագույն սահմանաչափ չի սահմանվում

Լիզինգի տոկոսադրույք**

ՀՀ դրամ` 13% (Փաստացի տոկոսադրույքը` 14.2% - 15.9%)

ԱՄՆ դոլար` 9% (Փաստացի տոկոսադրույքը` 9.4% - 10.8%)

ԵՎՐՈ` 7% (Փաստացի տոկոսադրույքը` 7.6% - 8.6%)

Լիզինգառուին տրամադրվող դրամաշնորհ*** 20% լիզինգի մայր գումարից
Լիզինգի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը Լիզինգի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ
Լիզինգի տրամադրման վճար Լիզինգի գումարից միանվագ 0,5-1%, առավելագույնը` 500,000 ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման ժամկետ Մինչև 7 տարի
Ժամանակացույցով սահմանված ժամկետից շուտ մայր գումարից վճարում**** Ամբողջական կամ մասնակի վաղաժամկետ մարված Մայր գումարի նկատմամբ հաշվարկվում է միանվագ 5%, եթե վաղաժամկետ մարումը կատարվում է Լիզինգի տրամադրումից հետո առաջին 3 տարվա ընթացքում:
Տույժ` Լիզինգի մայր գումարի և/կամ Տոկոսադրույքի մարման պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար***** Տույժ`ժամկետանց Լիզինգի և/կամ ժամկետանց Տոկոսագումարի 0.13% չափով կետանցի /պարտավորությունների կատարման համար սահմանված ժամկետների խախտման/ յուրաքանչյուր օրվա համար:
Լիզինգի գումարի և տոկոսագումարի մարումները Ամսական`համաձայն մարումների ժամանակացույցի
Ապահովություն
  • Լիզինգառուի տնօրենի և/կամ հիմնադրի և/կամ այլ անձի/ երաշխավորություն
  • Գույք/իրավունքի գրավ ըստ պահանջի,
Ապահովագրություն Պարտադիր յուրաքանչյուր տարի լիզինգառուի կողմից`, առաջին տարում լիզինգի առարկայի արժեքի չափով, յուրաքանչյուր հաջորդ տարի լիզինգի մայր գումարի մնացորդի չափով:
Լիզինգի ձևակերպման վայր Բանկ