Լիզինգառուի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ

Իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր

Ընկերությունը պետք է գործի.

  • վերջին 6 ամսվա ընթացքում, եթե գործունեություն է ծավալում առևտրի և /կամ/ սպասարկման և /կամ/ ծառայությունների ոլորտներում
  • վերջին 12 ամսվա ընթացքում, եթե գործունեություն է ծավալում արտադրության ոլորտում
  • ՓՄՁ
Կանխավճար

Նվազագույնը 15%

կանխավճարի/լիզինգի առարկայի արժեքի հարաբերակցությունը` 15/100%

Լիզինգի անվանական տոկոսադրույք** 8,5% – 10.5%
Լիզինգի փաստացի տոկոսադրույքը 8,83%-10,75%
Արժույթ ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման ժամկետ** 6 ամսից մինչև 5 տարի
ֆինանսավորման նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափ

նվազագույնը` 5 մլն ՀՀ դրամ

առավելագույն սահմանաչափ` 500,000,000 ՀՀ դրամ

Լիզինգի տրամադրման վճար լիզինգի գումարից միանվագ 0-1%, առավելագույնը` 500,000 ՀՀ դրամ
Լիզինգի առարկայի ապահովագրություն

Պարտադիր է լիզինգի ողջ ժամկետի ընթացքում

Ընդ որում, մարման ժամկետի առաջին տարվա ընթացքում՝ լիզինգի առարկայի շուկայական ողջ արժեքի չափով, հաջորդ տարիներին՝ լիզինգի մայր գումարի առնվազն մնացորդի չափով