Լիզինգի առարկայի սահմանում

Լիզինգի առարկա են համարվում`

  • Արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանները
  • Արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերը
Լիզինգի առարկայի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ Արևային Էլեկտրակայանի հզորությունը չի կարող գերազանցել 500 ԿՎտ հզորությունը
Լիզինգառուի նկատմամբ ներկայացվող պահանջներ Իրավաբանական անձ կամ Անհատ Ձեռնարկատեր
Կանխավճար Նվազագույնը 5%
ֆինանսավորման Նվազագույն և Առավելագույն սահմանաչափ

Նվազագույնը` 5 մլն ՀՀ դրամ

Առավելագույն սահմանաչափ` 200,000,000 ՀՀ դրամ

Լիզինգի անվանական տոկոսադրույք** 8,5 % – 9.5 %
Լիզինգի փաստացի տոկոսադրույք 8,83 % - 10 %
Արժույթ ՀՀ դրամ
Ֆինանսավորման ժամկետ 6 ամսից մինչև 10 տարի
Լիզինգի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգը Լիզինգի գումարի նվազող մնացորդի նկատմամբ
Տույժ` Լիզինգի մայր գումարի և/կամ Տոկոսադրույքի մարման պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար*** Տույժ`ժամկետանց Լիզինգի և/կամ ժամկետանց Տոկոսագումարի 0.13% չափով կետանցի /պարտավորությունների կատարման համար սահմանված ժամկետների խախտման/ յուրաքանչյուր օրվա համար:
Լիզինգի տրամադրման վճար Լիզինգի գումարից միանվագ 0-1%, առավելագույնը` 500,000 ՀՀ դրամ
Լիզինգի առարկայի ապահովագրություն Պարտադիր է լիզինգի ողջ ժամկետի ընթացքում, Ընդ որում, մարման ժամկետի առաջին տարվա ընթացքում՝ լիզինգի առարկայի շուկայական ողջ արժեքի չափով, հաջորդ տարիներին՝ առնվազն լիզինգի մայր գումարի մնացորդի չափով
Լիզինգի ձևակերպման վայր Բանկ